Regulamin korzystania z usługi „e-faktura" dla klienta Shell Polska Sp. z o.o.

1) Niniejszy portal dedykowany jest dla klientów firmy Shell Polska Sp. z o.o., którzy korzystają ze zbiorczego systemu fakturowania za pośrednictwem kart identyfikacyjnych ID i złożyli oświadczenia o akceptacji faktur VAT w postaci elektronicznej oraz nie dokonali odwołania tych oświadczeń.
2) Każdy klient korzystający z usługi e-faktury w Shell Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Niniejszy regulamin udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej i wymaga akceptacji przy pierwszym logowaniu na portalu.

Rozdział 1 WYMAGANIA TECHNICZNE

1) Warunkiem korzystania z usługi e-faktury w Shell Polska Sp. z o.o. jest:
• Złożenie oświadczenia o akceptacji faktur VAT w formie elektronicznej u wystawcy; wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronie
www.shell.pl lub www.e-selfservice.pl. Aby otrzymywać faktury elektroniczne należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz oświadczenia oraz wysłać mailem na adres SelfService@shellpl.pl bądź pocztą na adres: Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa
• Posiadanie dostępu do portalu
www.e-selfservice.pl i aktywnego konta
• Instalacji programów służących do odczytu elektronicznych faktur VAT oraz weryfikacji autentyczności i ważności złożonych na dokumentach podpisów elektronicznych. Aplikacje te powinny zostać zainstalowane tuż po pierwszym zalogowaniu się na portalu.tj: aplikacja SZAFIR (znajduje się na stronie
www.kir.com.pl - aplikację należy zainstalować na komputerze odbiorcy faktury)- sposób instalacji opisany jest z zakładce „Weryfikacja podpisu” oraz aplikacja Adobe Acrobat Reader (umożliwiającej oglądanie obrazów faktur elektronicznych) - aplikacja ta jest do pobrania na portalu w zakładce „Weryfikacja podpisu".

Rozdział 2 INFORMACJE TECHNICZNE

1) Na portalu publikowane są informacje i faktury VAT w postaci elektronicznej. Dostęp do portalu wymaga każdorazowo zalogowania.
2) Założenie konta na portalu odbywa się w sposób automatyczny po otrzymaniu od klienta zgody na wystawianie faktury VAT w formie elektronicznej, wygenerowaniu pierwszych dokumentów i przesłaniu ich na poszczególne konta klientów.
3) Dostęp do portalu wymaga posiadania loginu oraz hasła dostępu ustalanego przez nabywcę faktur przy pierwszym logowaniu.
4) Podany przez klienta w oświadczeniu o akceptacji faktur VAT w postaci elektronicznej adres e-mail służy jako login do konta oraz adres, na który będą przesyłane powiadomienia o kolejnych wystawionych e-fakturach czekających na odbiór na założonym koncie.
5) Powiadomienia o wpłynięciu faktur elektronicznych na konto klienta wysyłane są w ciągu 2 dni od wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej na konto.
6) Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment przesłania powiadomienia na adres e-mail odbiorcy o wystawieniu i udostępnieniu faktur elektronicznych na koncie.
7) Faktury elektroniczne wystawiane są za okresy zbiorcze miesięczne i uwzględniają transakcje klienta z użyciem poszczególnych kart identyfikacyjnych ID oraz przesłanych paragonów do biura Shell. Na każdą kartę identyfikacyjną ID jest wystawiana osobna zbiorcza faktura VAT.
8) Zmiana adresu email jest możliwa tylko i wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia w formie druku „Zmiana adresu e-mail”; formularz ten jest dostępny na portalu w zakładce „Pliki do pobrania". Zmiana adresu email spowoduje założenie nowego konta na portalu i migrację archiwum wystawionych faktur elektronicznych na NIP klienta ze starego konta na nowe konto. Do jednego nr NIP przyporządkowane jest tylko jeden adres email. Utworzenie nowego konta dla nr NIP powoduje zamknięcie konta używanego poprzednio. Adres email i nr NIP są nierozłącznym identyfikatorem firmy odbiorcy faktury elektronicznej. Niedopuszczalna jest sytuacja posiadania tego samego adresu email do kilku różnych nr NIP ani kilku adresów email do jednego nr NIP.
9) Hasło do konta klienta utworzonego na portalu powinno składać się z co najmniej 6-ciu znaków. Częstotliwość zmiany hasła zależy wyłącznie od użytkownika konta Hasło nie może być udostępniane osobom trzecim i powinno być chronione.


Rozdział 3 FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1) Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 roku nr 249, poz. 1661), zwanego dalej Rozporządzeniem .
2) Shell Polska Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, nr 130, poz.1450, z późn.zm), weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu.
3) Usługa e-faktury jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia i polega na udostępnieniu faktury wystawionej w formie elektronicznej oraz na powiadomieniu odbiorcy faktury o jej wystawieniu.
4) Zgoda klienta na wystawianie faktur elektronicznych nie pozbawia wystawcy możliwości wystawiania faktur VAT w formie papierowej.
5) Moment rozpoczęcia fakturowania elektronicznego rozpoczyna się 1 dzień po wpłynięciu do Shell Polska Sp. z o.o. pisemnej zgody na wystawianie elektronicznych faktur VAT.
6) Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, zgodnie z Rozporządzeniem. Cofnięcie zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej jest możliwe tylko i wyłącznie po dostarczeniu do Shell Polska Sp. z o.o. oświadczenia o cofnięciu zgody z zastosowaniem druku dostępnego na portalu w zakładce „Pliki do pobrania" formularz „Rezygnacja z e-faktury". Klient powinien powiadomić o wycofaniu akceptacji do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnego okresu rozliczeniowego.
7) Ponowne rozpoczęcie wystawiania faktur w formie elektronicznej wymaga złożenia kolejnego oświadczenia i wyrażeniu zgody na elektroniczne faktur VAT. Formularz „Zgoda na e-fakturę" dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania".
8) Faktury elektroniczne będą archiwizowane na niniejszym portalu przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło wystawienie faktury.
9) Na adresy e-mail przesyłane są wyłącznie powiadomienia o wygenerowaniu faktur VAT w postaci elektronicznej. Adresy email nie mogą być wykorzystywane do przesyłania faktur VAT w postaci elektronicznej.
10) Klient jest zobowiązany do przechowywania e-faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem.
11) Faktura elektroniczna stanowi dokument księgowy taki sam jak faktura papierowa, a jej udostępnienie drogą elektroniczną zastępuje przesłanie listem faktury sporządzonej w formie papierowej. Faktury będą udostępniane w formacie pdf.
12) Zmiana danych nabywcy faktury wymaga pisemnego mail
SelfService@shellpl.pl lub telefonicznego kontaktu 801440088 z Shell Polska Sp. z o.o. Dane kontaktowe do Shell Polska Sp. z o.o. zostały podane z zakładce „Dane kontaktowe".
13) Reklamacje dotyczące transakcji i danych umieszczonych na fakturach VAT powinny być zgłaszane do Shell Polska Sp. z o.o. na adres maila
SelfService@shellpl.pl lub adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa.
14) Shell Polska Sp. z o.o. informuje, iż podmiot współpracujący z Shell Polska Sp. z o.o., przy wystawianiu faktur elektronicznych - Spółka Inforsys S.A., ma prawo do przesyłania na podany przez klienta adres e-mail korespondencji informacyjnej związanej z usługą elektronicznego fakturowania, na co Klient akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę.
15) Za prawidłowe działanie portalu odpowiedzialny jest podmiot współpracujący z Shell Polska Sp. z o.o., przy wystawianiu przesyłaniu faktur drogą elektroniczną- Spółka INFORSYS S.A.. Wszelkie reklamacje związane z działaniem serwisu i jego dostępnością powinny być zgłaszane bezpośrednio z platformy do Inforsys S.A. - kontakt wskazany w zakładce „Dane kontaktowe".
16) Faktury elektroniczne archiwizowane na portalu są zabezpieczone przed skasowaniem.
Shell Polska SP. z o.o.


 
Counter Full time [s] =0.056188106536865